Vítejte v MŠ Ptice

Mateřská škola Ptice je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Obec Ptice. Jsme jednotřídní mateřskou školou „rodinného typu“ zapsanou do rejstříku škol a školských zařízení se školní jídelnou – výdejnou a poskytujeme předškolní vzdělávání dětem zpravidla od tří let věku.

Kapacita MŠ
Absolventů MŠ
Veřejných vystoupení
Víkendové pobyty
Mateřská škola Ptice

O mateřské škole

Název: Mateřská škola Ptice-příspěvková organizace
IČ: 712 94 627
Zřizovatel: Obec Ptice
Ředitelka: Bc. Eva Vacková
Typ: mateřská škola s celodenním provozem
Stanovená kapacita celkem: 45 míst
Provozní doba: denně od 7:00 do 16:30 hodin
Povinně zveřejňované informace: zde

Budova mateřské školy

Budova mateřské školy je začleněna do zástavby s převahou rodinných domů, hlavní prostor budovy je orientován k jihu, s výhledem do zahrady. Přechod mezi zahradou a vnitřními prostory školy je řešen terasou se zastřešením. K objektu budovy dále patří školní zahrada. Děti mohou k relaxačním a pohybovým aktivitám využívat dvě obecní hřiště s herními prvky a zejména nádhernou přírodu blízkého okolí.

Cílem předškolního vzdělávání

je podporovat všestranný rozvoj dětí předškolního věku s ohledem na jejich vývojová specifika a individuální potřeby. V prostředí příjemné tvůrčí atmosféry dětem poskytujeme dostatek příležitostí k objevování a poznávání, prostřednictvím přímých zkušeností a učení prožitkem. Metody vzdělávací práce v naší mateřské škole zakládáme na vlastní aktivitě a činnostech dětí a tolik důležité dětské hře. Společně usilujeme o vytvoření místa pohody, rodinné atmosféry a bezpečí.
Při práci s dětmi se řídíme RVP, který je dále rozpracován do Školního vzdělávacího programu (ŠVP k dispozici v mateřské škole).
Výchovně vzdělávací práci v současné době zajišťují 3 paní učitelky.
V MŠ dále působí sdílený psycholog i logoped. Jejich činnost v MŠ je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu dětem, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z koncepce MAP I. a MAP II. pro ORP Černošice.

Organizační pokyny

Ředitelka mateřské školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a informuje veřejnost prostřednictvím nástěnky v mateřské škole, obecní vývěsky, webových stránek obce a na webových stránkách školy.

Rodiče přivádějí své děti do 8:30 hodin, aby dítě nepřicházelo o nabízené aktivity.
Rodiče mají po dohodě s paní učitelkou možnost s dítětem v MŠ krátce pobýt.
Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:15 – 12:30 hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 15:00 a 16:30 hod.

V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.
Naše aktivity

Snažíme se organizovat a nabízet našim dětem a jejich rodičům co nejširší škálu aktivit.

Aktivity ve školním roce 2023 – 2024

 • Loučení s létem (s dětmi a rodiči)
 • Vítání občánků (OÚ Ptice)
 • Návštěvy místní knihovny (OÚ Ptice)
 • Dýňování (výroba podzimních dekorací)
 • Strašidlácký den (hravé strašidlácké úkoly a diskotéka v kostýmech)
 • Předvánoční zdobení adventních věnců (s dětmi a rodiči)
 • Vystoupení pro místní seniory (OÚ Ptice)
 • Vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu 
 • Vánoční noc (slavnostní večeře s nadělováním)
 • Tříkrálový den (Tříkrálová oslava a pečení tříkrálového koláče)
 • Masopustní průvod obcí – tradice od roku 2016
 • Velikonoční dílny (s dětmi a rodiči)
 • Literárně dramatické dílny (s dětmi a rodiči)
 • Víkendový pobyt pedagogů, dětí a rodičů (Stará Živohošť)
 • Den dětí
 • 3 denní ekologický pobyt pro předškolní děti (Ekocentrum Čabárna)
 • Kurz plavání v plavecké škole Tuchlovice
 • Trenéři ve škole
 • Návštěvy sdíleného psychologa, logopeda (Program Druhý krok) 
 • Výlety a cesty za kulturou (Divadlo Lampion Kladno)
 • Zahradní slavnost a loučení s předškoláčky (Slavnostní šerpování za účasti pana starosty Ing. Miloše Dvoského)
 • Oslavy narozenin
 • Divadla a programy v MŠ (např. Malá technická univerzita)
 • Projektové dny
 • Příspěvky do Ptického okénka 
 • Podpora tradičních svátků a oslav
 • Spolupráce MŠ Ptice – MŠ Valle di Ledro
 • Zapojení MŠ Ptice do projektu: MAP IV pro ORP Černošice

Jsme součástí projektu Trenéři ve škole

O projektu z pohledu Evy Vackové

„Mám opravdu velkou radost, že projekt v naší mateřské škole od září již funguje a můžeme se tak společně těšit z radostného pohybu našich dětí. O zařazení do projektu jsem usilovala přibližně rok, ihned mne oslovil svým propracovaným konceptem a profesionální úrovní. Naše mateřská škola nebyla pro trenéry z Prahy úplně jednoduchá z hlediska plánování rozvrhů, nakonec ale vše dopadlo výborně díky vstřícnosti a ochotě všech zúčastněných. Těší mne, že se k nám do projektu připojila i mateřská škola v Úhonicích. Jsme aktuálně jediné MŠ v oblasti, kde je projekt realizován již od předškolního věku.

Projekt je podle mého názoru skvěle vystavěn pro konkrétní věkovou skupinu dětí. Souzním s hlavní myšlenkou, která přirozeným způsobem a s nadšením přivádí k pohybu nejen děti, ale úzce spolupracuje i s paní učitelkou a v neposlední řadě podporuje rodiče, aby vedli k pohybu své děti. Ve školce je ještě radostněji, děti vítají každý týden výborně naladění profesionální sportovci a je úžasné, že je využito hřiště v sousedství mateřské školy. Velmi děkuji vedení obce za podporu tohoto projektu a důvěru. Vážím si toho.“

Program Trenéři ve škole je založen na zapojení proškolených sportovních trenérů do pohybových činností, kde v pravidelné rotaci spolupracují s paní učitelkou na správném a pestrém pohybovém rozvoji dětí. V zásadním věku pro vybudování vztahu k pohybu tak vytváří pozitivní vazbu dětí k pohybovým aktivitám, které ovlivňují jejich fyzické i mentální zdraví a rozvoj mozku. To dětem v budoucnu pomáhá i k lepším studijním výsledkům. Program je zcela neselektivní z pohledu sportů i dětí, a proto je zacílen do dopoledních činností, aby zasáhl 100% dětí.

Jedním ze základních principů programu je zákaz náborování. Je kladen důraz na spolupráci s učitelkami a jejich zapojení do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelná interní vzdělávání, která jsou klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi. Nedílnou součástí procesu jsou také evaluace, které zajišťují dodržování principů programu i kvality.

​Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol a během pohybových činností v mateřských školách nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Děti tak dostanou ochutnávku všech zapojených sportů, bez toho, aniž bychom tyto hodiny využili jako náborové akce. Naším cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích. V budoucnu by si měly děti sami vybírat sport, který je nejvíc zaujal a chtěly by se mu věnovat ve volném čase.

Základními principy programu je především zákaz náborů. V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je kladen důraz na snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do samotných cvičení a her.

Program odstartoval své pilotní působení na základních školách v Praze 6, odkud se postupně rozšířil do dalších městských částí Prahy. Postupně se přidala další města a obce. V současné době je zapojeno do programu 694 tříd ze 142 základních škol v 25 lokalitách po celé ČR.

www.treneriveskole.cz

Vzdělávání dětí v programu ZAČÍT SPOLU

Naše mateřská škola je součástí mezinárodního vzdělávacího programu Začít spolu a je zařazena do sítě mateřských a základních škol v České republice. Paní učitelky absolvovaly Letní školu programu Začít spolu v Olomouci a v Plzni (v r. 2020 a 2021) a podle jeho principů již s dětmi pracují plně v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

Čím je nám tento program blízký?

Děti v něm mohou svobodně vyjadřovat své potřeby a přání v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, které podporují jejich přirozené učení a kreativitu. Děti se učí zodpovědnosti a vzájemné ohleduplnosti. Vše se děje s respektem ke kulturním tradicím každé země a místu, kde děti vyrůstají. Je nám také sympatické, že program vychází z věkově smíšených tříd dětí, tak, jak to je našim dětem od začátku docházky přirozené. Učení dětí v takovém prostředí dává našim pedagogům smysl, zohledňuje jedinečnost každého dítěte i jeho potřeby. Více se o programu můžete dočíst na www.zacitspolu.eu.

MAP II pro ORP Černošice

Mateřská škola Ptice byla zapojená do několika projektů, využívala řadu poskytovaných a užitečných materiálů, účastnila se a spoluorganizovala školení pro pedagogy, pravidelně se účastnila Pracovní skupiny pro MŠ, výjezdních zasedání i setkávání ředitelů.

Reflektivní zpráva MŠ Ptice

Další aktivity pro děti

 • Plavání
 • Keramický kroužek
 • Muzikohrátky 
 • Divadla a programy v MŠ
 • Návštěvy místní knihovny

Zábava (nejen) pro děti a rodiče

 • Výlety
 • Cesty za kulturou
 • Zahradní slavnost a loučení s předškoláčky
 • Tvořivé dílny 
 • Oslavy narozenin
 • Rodinné pobytové akce
 • Zajímavé semináře pro pedagogy a rodiče

Naše mateřská škola je zapojena do projektu

KLUB MLADÝCH ČTENÁŘŮ ALBATROS – POHÁDKOVÁ ŠKOLKA

Co je KLUB MLADÝCH ČTENÁŘŮ ALBATROS ?

Je největším projektem v ČR směřovaným k mladému čtenáři s tradicí od roku 1964. V současné době je do něj zapojeno více než 3 600 škol. Prostřednictvím aktivních pedagogů v základních a mateřských školách i na víceletých gymnáziích poskytuje KMČA novým generacím čtenářů kvalitní dětskou literaturu a pěstuje u dětí pozitivní vztah ke knížkám.

Pohádková školka – čtenářský klub pro nejmenší – je již sedm let významnou součástí KMČA.

Nabídkové katalogy pohádkové školky obsahují pečlivě vybrané knižní tituly pro děti ve věku od dvou do sedmi let, pro děti předškolního věku i začínající čtenáře.

Literatura vydávaná pro malé děti klade důraz na slovo a zároveň na kvalitní ilustrace. Právě předškoláci citlivě vnímají obrázková leporela a ilustrace v pohádkových knížkách, které rozvíjejí jejich fantazii.

První důležité krůčky při výchově ke čtenářské gramotnosti dětí jsou hlavně v rukách rodičů. Malé děti přirozeně reagují na mluvené slovo, přirozeně přijímají pohádky, básničky či říkanky živě přednášené z úst rodičů, prarodičů i pedagogů v MŠ. Předčítání obohacuje jejich slovní zásobu a pomáhá dětem se správnou výslovností slov a hlásek.

Mateřská škola Ptice podpořila ve spolupráci s Obcí Ptice a rodiči dětí tato zařízení, oddělení a centra pro děti:

 

Naše hodnoty

Otevřenost

Být otevřenou školkou nejen dětem, ale také rodině. Upevňovat vztahy rodiny a školy vzájemnou důvěrou a spoluprací.

Bezpečí

Vytvářet dětem příjemné, bezpečné a podnětné prostředí, ale také učit děti dodržovat pravidla společného soužití ve třídě. Podporovat samostatnost dítěte, přirozenou touhu po poznání a objevování.

Tolerance

V případě zajištění podpůrných opatření podporovat zařazení dětí se zdravotním postižením, učit se tak toleranci, ohleduplnosti a schopnosti pomáhat si.

Empatie

Vychovávat děti k citlivému a odpovědnému vztahu k přírodě, vnímat ji jako prostor pro poznávání, učení, hru i relaxaci. Vést děti k úctě k sobě, ostatním lidem a úctě ke světu.

Komunikace

Dbát na logopedickou prevenci, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí (dokázat vyslechnout druhého, říci svůj názor, umět se dohodnout).

Tradice

Zařazovat písničky, zvyky a tradice do denních činností MŠ, přirozeným způsobem podporovat vztah dětí k místu, kde mají své kořeny.