Pro rodiče

Home Pro rodiče
Informace pro rodiče
familyf
ZÁPIS DO MŠ 2024

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PTICE

 • Kritéria při posuzování žádostí
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti  
 • Potvrzení lékaře 
DESATERO PRO RODIČE
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)5
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, 7 k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

MATERIÁL KE STAŽENÍ 

JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA VSTUP DO MŠ
JAK BY RODIČE MĚLI MOTIVOVAT DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO MŠ?

 • Svému dítěti adaptační období usnadníte, když budete společně radostně očekávat jeho nástup do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí, a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má doma. Udělejte si například z prvního dne ve školce malou slavnost. Není to přece jen tak obyčejný den.

ZAČNĚTE SE NA ŠKOLKU DOMA PŘIPRAVOVAT S PŘEDSTIHEM

 • Při nástupu do mateřské školky se bude muset každé dítě vyrovnat se spoustou nových věcí, nových zážitků a pocitů. Zásadní pro dítě jistě bude pro něj doposud neznámé prostředí mateřské školky, nové hračky, nové osoby (dospělé i děti) a komunikace s nimi, nový denní režim (odlišný od režimu domácího), nové požadavky a nároky na dítě kladené, odloučení od rodičů.
 • Jak toto vše zvládnou, jak se s tím vypořádají, záleží nejvíce na rodičích, v další řadě také na paní učitelce, jejím přístupu a jejích schopnostech vyřešit případné krizové situace ve školce.

CO VŠE MŮŽETE UDĚLAT, ABY SE VAŠE DÍTĚ NA ŠKOLKU CO NEJRYCHLEJI ADAPTOVALO?

 • Ještě před nástupem do školky berte své dítě mezi jiné děti ve stejném věku (na hřiště, do herny, na akce pro děti apod.). Dítě tak bude zvyklé i na větší kolektiv dětí. Pokud to lze, nechávejte čas od času dítě na hlídání jinému známému člověku (prarodiče, tety atd.), aby si zvykalo na krátkou nepřítomnost matky, popřípadě i na jiná pravidla a jiný režim.
 • Umožněte dítěti poznat prostředí školky ještě před nástupem do ní. Po domluvě si můžete projít celou školku.
 • Vysvětlete mu dopředu, jak to v mateřské škole chodí, co budou děti během dne dělat – hrát si, poznávat nové věci, chodit na procházky, jezdit na výlety..atd.
 • Dovolte mu vzít si do školky na odpočívání oblíbenou hračku, na kterou je zvyklé (plyšáček, polštářek)
 • Zaveďte pravidelný režim, ráno se vyvarujte spěchu. Pokud jste doposud neměli s dítětem žádné rituály či pravidelné činnosti, začněte s nimi.
 • Podporujte dítě v samostatnosti v sebeobsluze, protože v začátcích je pro dítě každá prosba o pomoc, kdy musí komunikovat s neznámými dětmi a paní učitelkou zátěží.
 • Řád a předvídatelnost pro malé dítě znamená psychické bezpečí. Velmi mu (i sobě) usnadníte adaptaci a život ve školce (a stejně tak pozdější život ve škole a ve společnosti), když do svého života s dítětem zavedete rozumná pravidla a rituály.

MĚJTE UJASNĚNY DŮVODY ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY

 • Pro dítě je zahájení docházky do školky obrovský životní předěl. Naprostá většina dětí však potíže, úzkost a nechuť k odloučení od rodičů překoná během 1-2 týdnů a začne do školky chodit rádo. Důležitou roli v tomto procesu hraje rodič a jeho postoj (a motivace) k docházce.
 • Pokud důvěřujete svému dítěti i sami sobě, že počáteční zjitřené emoce zvládnete, je velká šance, že nepříjemným pocitům spojeným s loučením nepodlehnete a adaptaci na školku svému dítěti usnadníte svým pevným postojem.
 • I po delší době mohou přetrvávat potíže typu „já dneska nechci“. Většinou je to jen zkouška nervů rodiče, dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Jakmile však jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny.
 • Odborníci doporučují krátké loučení při ranním příchodu do školky. Neutíkejte z herny, pokud Vám zrovna Vaše dítě nevěnuje pozornost. Krátké rozloučení, při kterém mu sdělíte, kdy si ho vyzvednete, popřípadě kdo ho vyzvedne, je pro dítě velice důležité. Loučení však neprotahujte, ať zbytečně dítě nestresujete. Mnohdy loučení prožívají rodiče hůře než jejich děti.
 • Tam, kde je odluka od doprovázející matky opakovaně dramatická, někdy pomůže, když začne dítě ráno do školky vodit otec či jiný člen rodiny.
 • Pobyt dítěte v MŠ rovnou na celý den je pro citlivější děti nepřiměřenou zátěží, proto je vhodnější dobu strávenou ve školce prodlužovat postupně. Pokud máte tu možnost a myslíte, že to pro dítě bude dobré, dávejte dítě do školky zpočátku pouze pár hodin (např. 2 hodiny), později se bude účastnit i dopolední procházky, pak i zůstávat na oběd, až nakonec zůstane ve školce i spinkat, popřípadě ve školce bude pobývat až do odpoledních hodin. Každá tato fáze je libovolně dlouhá, záleží vždy na posouzení rodiče a paní učitelky, zda je dítě na další krok připraveno. Každá paní učitelka je odborně připravena na svou profesi natolik, že dokáže porozumět dítěti a respektovat jeho individuální potřeby, kterým přizpůsobí průběh adaptace na MŠ.

JAK SE URČITĚ NECHOVAT A CO NEŘÍKAT

 • Nepoužívejte školku ani paní učitelky jako „strašáka“. Dítě do školky musí chodit s pocitem, že ho tam čekají hezké věci, že se nemusí nikoho a ničeho obávat.
 • Vyvarujte se poznámek jako „chápu, že to muselo být bez maminky ve školce strašné“ nebo „takový oběd bych také nejedla“ či „když to nechceš dělat, tak to dělat nemusíš“.
 • Pokud má dítě jakékoliv problémy s adaptací a se zvykáním si na školku, netrestejte je za ně.
 • Nikdy dítěti nehrozte tím, co nemůžete splnit, např. „Jestli se hned neoblečeš, nechám tě tady!“ Dítě si tím školku zařadí mezi místa, kde by mělo zůstávat za trest a také, pokud i přes výhružky neposlechne, nebudete moci svou výhružku splnit. Vaše vlastní slova pak v očích dítěte budou ztrácet na důvěryhodnosti.
 • Nezlobte se na své děti, když se při pobytu venku ušpiní. Bylo by spíše záhadou, kdyby tomu bylo naopak. Dítě, které v přírodě objevuje, zkoumá a poznává, musí být pro tyto situace vhodně vybaveno. (Více viz osobní věci dětí)

O CO VÁS ŽÁDÁME

 • V naší mateřské škole stavíme na zásadách slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat). Všichni pracovníci mateřské školy jdou dětem osobním příkladem. Když se s dětmi ráno vítáme, vždycky se pozdravíme. Děti proto svým vzorem podporujte, jen tak budeme ve své snaze úspěšní.

DÉLKA POBYTU DÍTĚTE VE ŠKOLCE

 • Odborníci doporučují, abyste dítě pokud možno vodili do školky ve stejný čas, stejně tak ho i ze školky ve stejný pravidelný čas vyzvedávali. Lépe dítě pochopí, kdy si pro něj přijdete, pokud použijete spojení „po obědě“, „po vycházce“, „po spinkání“ a tak dále.
 • Není vhodné vytvářet dlouhé pauzy v docházce, protože dítě při každém příchodu „začíná znovu“ a těžko si po přerušení docházky hledá své místo mezi dětmi ve třídě, v organizaci činností, apod.
 • Kdy ze školky odcházet? Paní učitelky končí svou práci v 16.30 hod. Respektujte, prosím, že pak mají svůj program. To znamená, že je nutné přijít si pro dítě tehdy, aby paní učitelka v 16:30 mohla budovu uzamknout (k vyzvedávání dětí více viz školní řád).

OSOBNÍ VĚCI DĚTÍ

 • Prosíme, abyste veškeré oblečení a obuv dítěte označili z vnitřní strany jeho iniciálami. Usnadníte tak nesmírně naši práci při převlékání dětí na procházku a zpět. Respektujte také prosím naši potřebu, aby děti měly z hygienických důvodů jiné oblečení do herny a jiné na pobyt venku. Dětem také velmi prospívá, pokud mají možnost se venku ušpinit a zamočit, dejte jim proto takové oblečení a obutí, které to umožňuje, včetně přiměřené pokrývky hlavy.
 • Zpočátku nedávejte dítěti příliš složité oblečení, se kterým si nemůže samo poradit – košile s drobnými knoflíky, zástěry se zapínáním na zádech, oblečení se složitými sponami, apod. Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu –Já už to také umím sám! Také tím usnadníte jejich sebeobsluhu při hygieně.
 • Je potřeba, aby děti měly na nohou stále pohodlné bačkorky. Vyberte takové, které si bude dítě schopné co nejdříve samo obout, které ho nebudou obtěžovat, a které budou bezpečné i při pobíhání. Také potřebujeme mít stabilně ve školce (podepsané) holínky. Připravte dětem do skříňky také balíček s náhradním oblečením pro případ nehody.
 • Vlastní hračky si děti mohou občas přinést. Prosíme však o to, aby taková hračka nebyla příliš drahá, příliš malá (či složená z malých částí, které se mohou ztratit), hlučná, nebezpečná, apod. Hračky–zbraně, prosím do školky nenoste vůbec.

JÍDLO

 • Snažíme se všechny děti přesvědčit a nalákat, že vše na talíři je zdravé, výborné a plné vitamínů. Do jídla však děti nenutíme. Ve školce je pro nás společné jídlo rituálem, který je pro nás důležitý. Od jídla nikdo neodbíhá, s jídlem nespěcháme..
 • Při servírování jídla a uklízení talířů a příborů podporujeme samostatnost dětí.

POHYB

 • Pohyb je naprosto přirozenou potřebou těla a pohyb u dětí zásadně ovlivňuje rozvoj mozku, což následně vede k lepšímu osvojování dovedností jako je psaní a čtení. Je důležité dítě podporovat ve sportovních aktivitách, nenechat je lenošit. Ve školce vnímáme pohyb jako nezbytnou součást celkového vývoje dítěte. Dodržujeme však pravidla o bezpečném pohybu – neběháme v hernách a v místech, kde bychom se mohli zranit.

ODPOČINEK

 • Paní učitelky sedí s dětmi u postýlek. Dětem denně čtou, zpívají či hrají na nástroj ukolébavky, výjimečně pustí nahranou hudbu nebo pohádky.
 • Děti, které nespí (předškoláčkové), jsou v herně a po krátkém odpočinku se věnují klidovým aktivitám.

KOMUNIKACE S UČITELKAMI

 • Mluvte s námi. Ptejte se, jak se dítě během dne chová, co mu jde a nejde, zda je v psychické pohodě. To, jak se dítě chová při vašem ranním odchodu ze školky, nemusí znamenat, že se takto chová po celý den. Komunikace s vámi je pro naši práci důležitá.
 • Pokud jako rodič máte výhrady či připomínky k záležitostem ve školce, je mnohem efektivnější podělit se o ně s paní učitelkou spíše než ostatními rodiči. Pokud totiž paní učitelka o problémech ví, může je řešit. Buďte však, prosím, velkorysí a k řešení problémů přistupujte s vědomím, že personál školky se vždy snaží jednat v zájmu Vašeho dítěte a dobré pohody ve školce.
 • Pokud jste se školkou spokojeni, nenechávejte si to pro sebe. Je to pro nás cenná zpětná vazba, abychom ze sebe mohli dávat to nejlepší.

 

MATERIÁL KE STAŽENÍ 

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2020.
  Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítězastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
  • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
  • po dobu 4 souvislých hodin denně,
  • začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz

MATERIÁL KE STAŽENÍ 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Doporučení k oznámení zahájení a ukončení individuálního vzdělávání

V Praze dne 21. 3. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy publikuje vzory oznámení zahájení a ukončení individuálního vzdělávání, které mají sloužit zákonným zástupcům dětí a mateřským školám k oznamování a ukončování individuálního vzdělávání jako jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání.

——————————————————————————————–

Vzorový formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání dítěte:

Označení mateřské školy:

Jméno a příjmení dítěte:

Místo trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu):

Rodné číslo dítěte:

Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno:

Důvody pro individuální vzdělávání dítěte:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Místo trvalého pobytu zákonného zástupce:

Doručovací adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu):

Telefonický kontakt:*

E-mail: *

* nepovinný údaj

Dne:

Podpis zákonného zástupce:

Doručení oznámení:

Oznámení se doručuje řediteli mateřské školy, ve které je dítě přihlášeno.

Oznámení je možné doručit společně s přihláškou k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Lhůty pro oznámení: 

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V ostatních případech doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má dojít k zahájení individuálního vzdělávání dítěte.

Informace o ověření očekávaných výstupů:

Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. 

V mateřské škole …………………………….…. se podle školního řádu uskuteční ověření dne……….……… s náhradním termínem dne………………..

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

——————————————————————————————–

Vzorový formulář oznámení ukončení individuálního vzdělávání

Podle ustanovení § 34a odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji ukončení individuální vzdělávání dítěte

Označení mateřské školy:

Jméno a příjmení dítěte:

Místo trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu):

Rodné číslo dítěte:

Den, kdy má dítě zahájit docházku do mateřské školy:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Místo trvalého pobytu zákonného zástupce:

Doručovací adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu):

Dne:

Podpis zákonného zástupce:

Doručení oznámení:

Oznámení se doručuje řediteli mateřské školy, ve které je dítě přihlášeno.

Lhůty pro oznámení: 

Doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy dítě zahájí docházku do mateřské školy.

MATERIÁL KE STAŽENÍ 

OMLUVNÝ LIST DÍTĚTE S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

OMLUVNÝ LIST DÍTĚTE S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Mateřská škola Ptice, příspěvková organizace

Ptice 369, 252 18 Úhonice

Jméno, příjmení dítěte: Školní rok:

2020/2021

Datum absence: Od – Do (včetně):
Důvod absence:
Podpis zákonného zástupce dítěte: Případně potvrzení od lékaře (razítko a datum):
Datum odevzdání třídní učitelce: Podpis třídní učitelky:

MATERIÁL KE STAŽENÍ 

ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - KDY DO ŠKOLKY A KDY NE?

Informační brožura pro rodiče

Onemocnění dětí předškolního věku – kdy do školky ano, kdy ne?

Autoři:

Mgr. Pavlína Miltová/PMEDUCA

Odborný konzultant:

MUDr. Šárka Nesetová Šmakalová/pediatr

Rok: 2019


Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit! 

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! 

V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí. 


Jaká jsou opatření, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné? 

 • Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení (pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocnění znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění). 
 • Pokud bere dítě ATB. Lékaři doporučují po ukončené léčbě ATB nevodit dítě ihned do školky, ale nechat ho ještě 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat (pokud jde dítě do školky dříve opět hrozí, že onemocní ihned znovu). 
 • Nahlásit školce veškerá infekční a parazitární onemocnění, aby se dále nešířily (nebojte se je nahlásit, školka nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informaci ostatním rodičům). 
 • Pokud je dítě nemocné, navštívit svého pediatra (pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf“, abyste mohli být s dítětem doma). 
 • Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamíny (vit. D!), pěstovat pohyb – doporučuje se zápis do pohybových aktivit. 

Kdy dítě do školky nepatří? 

 • Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky, nebo v noci. 
 • Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře, který provede výtěr z nosu a cíleně nasadí léčbu. 
 • Pokud má dítě intenzivní kašel (to znamená kašel, který se objevuje i při klidové činnosti dítěte nebo v leže při usínání a spánku) vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý. 
 • S jakýmkoliv exantémovým infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa atd.). Po těchto prodělaných infekčních onemocněních musí dítě uschopnit lékař! 
 • Pokud dítě zvrací nebo má průjem (a to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky). Dítě s průjmem a zvracením je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud potíže již vymizely nelze jej poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat. Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit! 
 • Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (až 1. týden po doužívání ATB). Pokud ho do školky pošleme ihned po dobrání ATB vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má narušenou imunitu. 
 • Pokud má parazitární onemocnění – roupy, vši. 
 • S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení. 
 • S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5–7 dní). 
 • Pokud má dítě opar na rtu – v době, kdy je nalitý puchýřek (jakmile puchýřek praskne a vytvoří se stroupek, do školky již může). 
 • Pokud má dítě molusky – do školky smí v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (molusky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC – do školky nepatří a musí se přeléčit!). Dítě ale nesmí, ať má molusky kdekoliv na těle, do  bazénu!! Šíří se zejména ve vodním prostředí! 
 • Pokud má dítě bradavičky – šíří se přímým kontaktem, ve vodním prostředí. Dítě s bradavičkami do školky nepatří!

Jaká nejčastější infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině musíte hlásit ve školce? 

 • plané neštovice 
 • spálu 
 • 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa 
 • impetigo (bakteriální onemocnění kůže) 
 • infekční zánět spojivek 
 • průjmovitá onemocnění – salmonelu, zvracení – rotavity 
 • mononukleózu 
 • hepatitidu (žloutenku) 
 • vši, roupy, svrab 

Léky ve školce 

Podávání léků v mateřské školce je upraveno zákonem 561/2004 Sb. § 29, odst. 1 a 2, dále zákonem 372/2011Sb., Zákon o zdravotních službách. Výše uvedené zákony podávání léků v mateřské školce vysloveně nezakazují, ale poskytují řediteli mateřské školky možnost, upravit podávání léků dětem pomocí směrnice – školního řádu. Ve většině mateřských škol je podávání volně prodejných léků (Paralen, Kinedril, Fenistil, Nurofen atd) pedagogům zakázáno. V případě, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci, nebo potřebuje lék v rámci první pomoci (např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu aj.), je možné lék podávat pouze na základě žádosti zákonného zástupce s předložením lékařského doporučení a poučením pedagogů, kteří souhlasí s jeho podáváním. 

Použitá literatura: 

Občanský zákoník 89/2012 Sb., Školský zákon 561/2004 Sb., Zákon o zdravotních službách 372/2011Sb. 

 

MATERIÁL KE STAŽENÍ