Zásady ochrany osobních údajů

Home Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

KDO JSME

Naše webová adresa je: https://www.msptice.cz/

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR (NAŘÍZENÍ EU 2016/679)

Dovolujeme si vás informovat o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje.

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje.

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Název: Mateřská škola Ptice
Sídlo: Ptice 369, 252 18 Úhonice
IČO: 712 94 627
Kontakt: eva.vackova@msptice.cz
ID datové schránky: yti6jmh

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jako vzdělávací zařízení, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Pavel Havránek
Sídlo: Hlavní 113, Ptice, 252 18
IČO: 69044635
tel.: 732 278 308
Email: havranek@gdprgov.cz
ID datové schránky: 2v7awpy

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Mateřská škola Ptice vystupuje jako správce osobních údajů (MŠ). Osobní údaje získané od subjektu údajů (dále jen „občan“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného nebo veřejného zájmu.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

MŠ má stanovené lhůty, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, a to plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem.

Právo na opravu
Subjekt údajů může požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz
Subjekt údajů může požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

Právo odvolat souhlas
Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku
Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na omezení zpracování
V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).

Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů může požádat, aby obec předala subjektu údajů či třetí osobě osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE K OSOBNÍM ÚDAJŮM, TÝKAJÍCÍM SE SUBJEKTU ÚDAJŮ

MŠ přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:

Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
Přijetí žádosti prostřednictvím e-podatelny, kde je podání podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
Ověřením totožnosti na podatelně obce při podání žádosti
Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář, Czech Point)
Jiný způsob ověření není přípustný.